(First issue of our magazine e-mosty. English version follows)

 

První číslo časopisu e-mosty je věnováno převážně francouzským mostům a vyšlo v červnu 2015.

Je to vlastně naše referenční, ukázkové číslo. Zařadíme do něj i článek, který již byly zveřejněn, protože je to ukázka naší práce, a také články nové.

Náš překladový článek o zdvižném mostě v Bordeaux byl otištěn v dubnu 2014 v časopise Silnice železnice. Zařadíme jej zde nejen jako referenční článek, ale též zde máme díky elektronické podobě časopisu možnost zveřejnit všechny fotografie a výkresy, které nám dodala společnost CIMOLAI.

Nově chceme zařadit článek o výstavbě mostu v Millau. Jedná se o stavbu, o které již vyšlo mnoho článků, a to i v češtině.

My bychom však na tomto textu – kapitola z knihy pana profesora Holgera Svenssona “Cable-Stayed Bridges” – chtěli ukázat všechny možnosti interaktivního elektronického časopisu: zveřejníme nejen článek v českém i anglickém znění, ale též záznam z přednášky pana profesora, a dále všechny fotografie a výkresy, které nám pan profesor dal k dispozici.

Rovněž přineseme informace o výše zmíněné knize a životopis pana profesora Svenssona.

Vzhledem k tomu, že v srpnu vyjde v časopise BETON náš překladový článek o mostě Helgeland, ale nebudou zde otištěny všechny fotografie k článku, po dohodě s vydavatelstvím BETON TKS je zde uvedeme my.

Dále přineseme článek s názvem “Eugene Freyssinet – Invention of Prestressed Concrete and Precast Segmental Construction” s překladem do češtiny. Článek byl otištěn v časopise Structural Engineering International  (IABSE) v srpnu 2012.

A protože v Čechách máme také zajímavé stavby a velmi šikovné mostaře, zařadíme fotoreportáž o výstavbě mostních objektů v Opatovicích, tzv. “třetí patro” mimoúrovňové křižovatky, které realizuje sdružení společností Skanska (vedoucí účastník sdružení) a Metrostav.

Doufáme, že se Vám bude náš časopis líbit.


First issue of our magazine e-mosty will be mostly devoted to French bridges and will be released in June 2015.

In fact, it is our reference, sample issue. It will contain our articles which already have been published, because it is a practical sample of our work.

Our translated article about a lifting bridge in Bordeaux was published in April 2014 in the magazine Silnice železnice. We will publish it in our magazine not only as a reference sample article, but an electronic form of the magazine enables us to include all photos and drawings that have been provided to us by the company CIMOLAI.

The magazine will also contain an article about construction of the Millau Bridge. It is a bridge that has already been described both abroad and in the Czech Republic.

However, we would like to show on this text – it is a chapter from the book “Cable-Stayed Bridges” by Mr Holger Svensson – all possibilities of an interactive electronic magazine: we will publish not only the article in both Czech and English versions, but also a recording of Mr Svensson´s lecture at university and all pictures and drawings which Mr Svensson provided us with.

We will also bring information about the above mentioned book and a CV of Mr Svensson.

As in August our translated article about the Helgeland Bridge will be published in the magazine BETON, but due to space constraints not all photos will be published, in agreeement with the publishing house BETON TKS we will published them in our magazine.

Further we will bring an article “Eugene Freyssinet – Invention of Prestressed Concrete and Precast Segmental Construction” with our translation into Czech. The article was published in the magazine Structural Engineering International  (IABSE) in August 2012.

As we, in the Czech Republic, also have very interesting structures and very skillful bridge engineers, we will include a photo report about construction of bridges in Opatovice, so called “third floor” of an intersection which is realised by a consortium of companies Skanska (Leading Member) and Metrostav.

We hope you will like our magazine.